;
  • Rask Levering
  • Butikker over hele landet
  • Fargekolleksjonene våre

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende uttrykk har denne betydningen: “AkzoNobel”  betyr AkzoNobel-foretaket som er angitt ovenfor, “Kjøper” betyr part  som kjøper produkter fra AkzoNobel, og “Produkter” betyr varene  som AkzoNobel selger til Kjøperen. Med mindre AkzoNobel og  Kjøperen har inngått en egen avtale som dekker salget av  Produktene, skal alle Produkter som selges eller på andre måter  leveres av AkzoNobel, utelukkende bygge på disse generelle  salgsvilkårene. Avvikende eller supplerende bestemmelser til disse generelle salgsvilkårene er kun gyldige dersom disse er skriftlig  bekreftet av AkzoNobel.

§ 2 TILBUD/AKSEPT:

Et tilbud fra AkzoNobel utgjør ikke et bindende  tilbud, men kun en invitasjon til Kjøperen om å komme med et bud.  Disse generelle salgsvilkårene skal gjelde for bud Kjøperen kommer  med. En bindende avtale oppstår først når AkzoNobel har godtatt  Kjøperens bud.Leveringsvilkårene skal tolkes i  samsvar med den versjonen av INCOTERMS som er gyldig den  dagen bestillingen er akseptert. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt  med AkzoNobel, er leveringsvilkåret EXW (Incoterms), og risikoen for  tap av eller skade på Produktene overføres til Kjøperen ved levering  av Produktene til Kjøperen eller til transportøren ved AkzoNobels  forsendelsessted.

§4 AVVIK I MENGDE:
Kjøperen betaler for mengden som leveres.  Kjøperen kan ikke nekte å ta imot leveringen dersom avviket i  mengde er under 10 % av den bestilte mengden.

Dersom ikke annet er avtalt mellom partene,  er prisen på Produktene den prisen som er gitt av AkzoNobel. Alle  priser som er gitt av AkzoNobel, er eksklusive merverdiavgift og  eventuelle andre avgifter. AkzoNobel utsteder fakturaer for alle  Produkter som er solgt til Kjøperen. Kjøperen skal betale disse  fakturaene innen 30 dager fra fakturadatoen i den valutaen og til det  AkzoNobel-foretaket som er angitt på fakturaen. Kjøperen kan ikke  på grunn av motregning, motkrav, prisavslag eller lignende grunner  holde tilbake betaling av noen del av fakturabeløpet. Kjøperen skal  umiddelbart kompensere AkzoNobel for samtlige utgifter, inklusive  gebyrer til inkassobyråer og advokater, som AkzoNobel har pådratt  seg for å inndrive ubetalte beløp.

I den utstrekning det er tillatt under norsk lov 8.  februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) betinger AkzoNobel seg  salgspant i Produktene som sikkerhet for Kjøperens betaling.  Salgspantet er beløpsmessig tilsvarende fakturabeløpet for de  relevante Produktene, med tillegg av renter og omkostninger.  Kjøperen kan ikke pantsette, belåne eller på andre måter belaste  Produktene før Produktene er betalt i sin helhet.
AkzoNobel garanterer  overfor Kjøperen at Produktene, ved tidspunktet for risikoovergangen,  er i samsvar med AkzoNobels gjeldende standardspesifikasjoner eller  andre spesifikasjoner som AkzoNobel og Kjøperen uttrykkelig har  avtalt skriftlig. Garantien nevnt ovenfor er den eneste garantien  AkzoNobel gir angående Produktene. Utover garantien ovenfor gir  AkzoNobel ingen garantier, lovnader eller lignende, og frigir seg fra  alle vilkår og bestemmelser, uavhengig om disse fremgår av lov,  avtale eller på annet vis, angående Produktenes anvendbarhet, kvalitet, salgbarhet, immateriellrettslige status, samt i alle andre  henseender. Dersom et Produkt ikke oppfyller ovennevnte garanti,  skal AkzoNobel etter eget valg rette eller omlevere Produktet eller  betale tilbake kjøpsprisen for Produktet, og når det er gjort, har ikke  AkzoNobel flere forpliktelser overfor Kjøperen. Dersom et Produkt
ikke oppfyller ovenstående garanti, må Kjøperen varsle AkzoNobel  om dette innen sju (7) dager etter at Kjøperen er blitt klar over garantiavviket, men aldri senere enn trett (30) dager fra levering av Produktet. Dersom Kjøperen unnlater å varsle AkzoNobel i samsvar med ovennevnte, mister Kjøperen retten til å gjøre gjeldende krav angående Produktet. AkzoNobel gir ingen garantier og påtar seg ikke ansvar for eventuelle tjenester som leveres av Kjøperen
AkzoNobel er ikke ansvarlig for tap eller  skade som skyldes Kjøperens manglende evne til å utøve  tilfredsstillende kvalitetskontroll eller manglende evne til å lagre,  bruke eller på annen måte håndtere Produktene i samsvar med  tilrådinger eller anvisninger gitt av AkzoNobel eller som ellers gjelder  som bransjestandarder. AkzoNobel er ikke ansvarlig overfor  Kjøperen, verken på avtalerettslig grunnlag, etter lov, på grunn av  skadevoldende handlinger (inklusive uaktsomhet) eller av noen andre  grunner, for tap av fortjeneste, omsetning, verdireduksjon, tap av  kundekrets eller goodwill eller annen skade eller tap som er indirekte eller uforutsigbar eller utgjør en følgeskade. AkzoNobels samlede ansvar overfor Kjøperen for tap som oppstår i forbindelse med med  levering av Produkter, er oppad begrenset til det laveste av prisen på  a) de solgte Produktere eller b) 200 000 Euro. Ingenting i disse  generelle salgsvilkårene begrenser AkzoNobels ansvar i den  utstrekning det vil stride mot lov for AkzoNobel å unndra seg eller  begrense sitt ansvar.

AkzoNobel er ikke ansvarlig for manglende evne  til å utføre sine forpliktelser dersom AkzoNobel, direkte eller indirekte,  er hindret fra dette på grunn av væpnet konflikt, unntakstilstand,  utilstrekkelige transportmuligheter, maskin- eller utstyrsfeil,  AkzoNobels manglende evne til skaffe materialer, forsyninger,  drivstoff eller energi til produksjon av Produktene på vilkår som er  akseptable for AkzoNobel, brann, oversvømmelse, storm eller andre  naturkatastrofer, streik, lockout eller annen arbeidskonflikt, lover,  forordninger og bestemmelser fra myndighet eller regjering, enten  utenlandsk, nasjonal eller lokal, enten lovlig eller ulovlig, eller av  lignende eller andre årsaker utenfor AkzoNobels kontroll (hver og én  et tilfelle av “Force Majeure”). AkzoNobel er ikke forpliktet til å skaffe  Produkter fra andre kilder og kan fordele sitt tilgjengelige lager av  Produkter blant selskapene i AkzoNobel-konsernet (inklusive  AkzoNobel selv) og deres kunder, kjøpere, distributører og  forhandlere på den måten som AkzoNobel finner rettferdig og praktisk. Dersom Force Majeure-hendelsen strekker seg over mer  enn seks (6) måneder eller med rimelighet kan forventes å overstige  6 måneder, har AkzoNobel rett til å trekke seg fra alle forpliktelser til å  forsyne Kjøperen med Produktene, uten at Kjøperen har rett til  kompensasjon.

Kjøperen får ikke selge, eksportere,  reeksportere, lisensiere, overdra, omdirigere eller på annen måte  overføre, direkte eller indirekte, et Produkt, informasjon eller teknologi  som kan relateres til Produktet, bortsett fra i overensstemmelse med  gjeldende lover og bestemmelser for eksportkontroll, herunder blant  annet lovene i det landet hvor Kjøperen har sitt hovedsete. Kjøperen samtykker i at denne (i) vil iverksette alle nødvendige tiltak for å følge  ovennenvte lover og bestemmelser, inklusive skaffe til veie eksportlisenser og andre lisenser dersom det er nødvendig, og (ii) ikke vil iverksette tiltak som innebærer risiko for at AkzoNobel bryter ovennevnte lover.

AkzoNobels og Kjøperens avtale om å levere  Produkter på grunnlag av disse generelle salgsvilkårene utgjør ingen  forpliktelse for AkzoNobel til å akseptere fremtidige bestillinger fra  Kjøperen. AkzoNobel har til enhver tid rett til å avslutte  forretningsforbindelsen. AkzoNobel er ikke forpliktet til å kompensere  Kjøperen dersom forretningsforbindelsen avsluttes.

LOV OG TVISTELØSNING 
Disse generelle salgsvilkårene og  samtlige tvister mellom AkzoNobel og Kjøperen skal reguleres av  lovene i det landet eller, der det er relevant, den delstaten eller  provinsen der AkzoNobel har sitt hovedsete, med mindre det i disse  generelle salgsvilkårene er uttrykkelig avtalt annerledes, men i alle  tilfeller skal verken FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale  løsørekjøp eller lovvalgsbestemmelser som henviser til annen  jurisdiksjon gjelde. Samtlige tvister mellom AkzoNobel og Kjøperen  som ikke kan løses ved minnelighet skal avgjøres ved en domstol  med domskompetanse i slike saker som ligger i den byen der  AkzoNobel har sitt hovedsete (dersom slik domstol ikke finnes i byen  der AkzoNobel har sitt hovedsete, skal tvister løses ved nærmeste  domstol med denne kompetansen), og domstolen skal også kunne  fungere som ankeinstans for dommer og kjennelser fra denne  domstolen. Begge parter godkjenner og samtykker i domstolens stedlige og saklige kompetanse.
Laster